Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.

Meteoclimatic 

.
L'estació meteorològica
.

Consola de l'estació automàtica Davis Weather Monitor II
Este artículo se puede encontrar en castellano en la web de Bulma

Aquest article és per satisfer el gran nombre de sol·licituds que he rebut demanant com ha estat muntada aquesta estació i com s'ha fet funcionar en Linux. Aquest article és bàsicament tècnic, i probablement no satisfarà a l'usuari profà.

L'observatori meteorològic d'infoTerrassa.com està basat en una estació automàtica Davis Weather Monitor II, una estació que permet la connexió de sensors com temperatura, humitat, pressió baromètrica, anemòmetre, penell i pluviòmetre. Aquesta estació permet la seva connexió a un ordinador sempre i quan s'utilitzi un equipament especial anomenat Weatherlink. Aquest equipament, a més del maquinari necessari, inclou un programari destinat a Windows o Mac-OS, opcions no disponibles des d'infoTerrassa.com, que confia en sistemes operatius i programari oberts, en aquest cas, el sistema operatiu Linux. Encara que no utilitzem el programari que incorpora, necessitarem l'equipament registrador, que inclou el Weatherlink.

El penell ens indica la direcció del vent, i l'anemòmetre, la velocitat.
Dels sensors de l'estació, només un necessita ser ajustat a la ubicació on es destini, i és el penell que ens indicarà la direcció del vent.
Per convenció, la direcció del vent s'indica des del punt de procedència, és a dir, si diem que el vent és de direcció nord, vol dir que ve del nord i va en sentit sud.
Aquest aparell està desmuntat en origen. En primer lloc, instal·lem el braç que subjecta el penell i l'anemòmetre a un màstil, en un lloc elevat de la casa i des d'on el vent no es vegi distorsionat per edificis al voltant. Segons l'OMM (Organització Meteorològica Mundial), aquests sensors han d'estar situats a 10 metres del terra. Però com que no tothom té la possibilitat d'un terreny per destinar a observació, sense obstacles al voltant, ens conformarem a instal·lar-lo al punt més elevat de la casa.
Una vegada subjectat el braç al màstil principal, girarem, amb els dits, l'eix que ha de subjectar el penell fins que l'estació ens marqui un azimut de 0º. Amb l'ajut d'una brúixola, buscarem el nord i, una vegada localitzat exactament, inserirem el penell en el seu eix, amb la punta al nord i la pala al sud.
La resta de sensors també necessiten ser calibrats, però les instruccions del manual, en aquest sentit, són prou senzilles.

El Link Isolator s'intercala entre l'estació i l'ordinador que registra les dades
Les tempestes elèctriques poden provocar, sovint, importants interferències en les lectures del vent. Això depèn de coses com que l'estació i ordinador al qual estiguin connectats siguin en diferents línies elèctriques, si hi ha una bona presa de terra, etc. En el cas d'observar problemes en aquest sentit, cal un aparell que aïlla l'ordinador de l'estació meteorològica, el Link Isolator Kit.

Enregistrar les dades de l'estació en una base de dades, en Linux. Com?
Una vegada tenim la instal·lació de l'estació finalitzada, funcionant i connectada a l'ordinador que enregistrarà les dades, necessitem un programa que llegeixi les dades de l'estació i les guardi en un fitxer.
Per Windows o Mac-OS, s'inclou el programa que farà aquestes lectures en el propi Weatherlink. Tanmateix, Davis no proporciona una solució per a usuaris de Linux tot i que fa pública la documentació del Weatherlink. Gràcies a això, existeixen alguns programes que ja fan les lectures de l'estació en Linux, i un d'ells, de moment el millor, és un programa batejat com a meteo, del qual l'autor principal és el suís Andreas Müller. És un programa que es distribueix en codi font i és obert amb llicència GPL. Aquest programa s'executa en el servidor i fa lectures contínues de les dades de l'estació i les desa en una base de dades MySQL, el que permetrà recuperar-les i fer-ne un tractament posterior.

Instal·lació
Com qualsevol programa font per Linux, el procés de compilació i instal·lació és l'habitual:

$ ./configure
$ make
$ su -c "make install"


Iniciar la base de dades
Aquest programa desa totes les dades capturades de l'estació en una base de dades MySQL. Al directori db de l'aplicació trobarem el fitxer meteo.sql. Aquest fitxer conté les definicions per crear la base de dades. Haurem d'editar aquest fitxer per canviar els noms de les estacions de mostra per la nostra pròpia. En el fitxer hi ha definides les estacions de Gurin, Altendorf, Lajeado i Frauenfeld. Canviem el nom de la primera per la nostra i eliminem les que sobren.
Una vegada esigui, creem la base de dades i les seves taules:

$ mysqladmin create meteo -u root -p
Password:
$ mysql meteo -u root -p <meteo.sql
Password:

Si l'ordinador que farà la colecta de dades l'utilitzem també com a servidor a Internet, és aconsellable crear un usuari a la base de dades amb permís per escriure en aquesta, i només en aquesta, per exemple:

$ mysql meteo -u root -p
Password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 17700 to server version: 4.0.16-log

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the buffer.

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON meteo.* TO meteo IDENTIFIED BY 'meteo';

Això permetrà a l'usuari 'meteo', amb contrasenya 'meteo' utilitzar aquesta base de dades.

Configuració del programa
El programa meteo basa la seva configuració en un arxiu en format XML anomenat meteo.xml. La ubicació normal d'aquest arxiu és /usr/local/etc.
Al directori de font de l'aplicació hi ha un subdirectori conf on hi trobarem un arxiu meteo.xml de mostra. El podem utilitzar com a orígen per iniciar la configuració. El copiem al directori /usr/local/etc i l'editem. Els camps d'aquest arxiu són autoexplicatius, per tant no anirem més lluny amb el tema. En tot cas, per facilitar encara més la feina, aquí teniu el que utilitza infoTerrassa.com. Cal canviar el nom de l'estació, allà on digui "Terrassa" pel nom de la vostra estació.

Iniciar el programa
Al directori support d'on hem descomprimit el programa, trobarem un fitxer rc.meteo. Aquest arxiu el podem fer servir per iniciar el programa cada vegada que es posi en marxa l'ordinador. Per això, l'haurem de copiar allà on el nostre sistema espera trobar els fitxers d'inici, com poden ser, segons la versió, /etc/init.d o bé /etc/rc.d. Hem d'editar aquest fitxer i canviar el valor de la variable station al nom de la nostra estació.
Aquest arxiu ens iniciarà els programes meteopoll, que és l'encarregat de fer la lectura de l'estació, meteodequeue que els desarà a la base de dades, i meteoavg que ens anirà calculant les mitjanes a intervals regulars.
Els programes meteopoll i meteoavg utilitzen un socket per enviar les dades recollides/calculades perquè meteodequeue els guardi a la base de dades. El socket no es crea automàticament, i per tant hem de modificar rc.meteo perquè ho faci. Després de la línia que diu .start), a sóta, hi afegim una línia que digui:
touch /tmp/meteodb-queue.

Ja només toca iniciar els programes i que comencin a recolectar informació. Com a root:
# /etc/init.d/rc.meteo
i comprovar que la base de dades es va omplint amb la informació de l'estació. La informació es desa cada minut, o sigui que aquest és el temps que haurem d'esperar entre que el programa s'iniciï i comenci la gravació de dades.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1